مشتری محترم آرتاب شاپ با توجه به نوسانات قیمت لطفا از طریق شماره 02188546811 قیمت را استعلام بگیرید.

اصول طراحی آبنما

طراحی آبنما

ﻣﻨﻈﻢ

ﻣﻨﻈﻮر ﺷﮑﻞ دادن ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪ آﺑﻨﻤﺎﻫﺎ و آﺑﺮاﻫﻪﻫﺎﺳﺖ. اﯾﻦ ﻧﻮع آﺑﻨﻤﺎﻫﺎ وﻗﺘی در ﯾﮏ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﻨﻈﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎی ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ. در ﺑﺎغﻫﺎ و ﭘﺎرکﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺷﻬﺮی تالار ها …. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺑﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﻨﻈﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد.

ﻏﯿﺮﻣﻨﻈﻢ

آﺑﻨﻤﺎﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻨﻈﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﺟﺴﺎم ﻗﺎﻟﺐرﯾﺰی ﺷﺪه و ﻇﺮوف ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﻏﯿﺮﻫﻨﺪﺳﯽ و ﺧﯿﺎﻟﯽ و ﯾﺎ ﺳﻨﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻓﺮم آزاد ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از آﺑﮕﯿﺮﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد. در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﺑﻨﻤﺎﻫﺎ دارای ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی راﺳﺖ و دﯾﻮارﻫﺎی ﻋﻤﻮدی و ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی ﻣﻨﻈﻢ و دﺳﺖﺳﺎز ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

نازل شوتر بارانی آرتاب شاپ
کاربرد نازل شوتر باران در لبه آلاچیق

اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﺼﺐ آﺑﻨﻤﺎﻫﺎ

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﺳﺎزه آب ﻣﺘﺤﺮک و روان، اوﻟﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزه ﭼﻪ ﻧﻤﺎ و ﻣﻨﻈﺮه ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻣﺮوزه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع آﺑﻨﻤﺎ ﻫﺎ ﮔﺸﺘﻪ ﮐﻪ اﻧﻮاع ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺑﺪﯾﻊ و ﺷﮕﻔﺖ را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ . گروه ارتاب شاپ نیز در این زمینه پیشرفت های گسترده ایی در نوع تجهیزات و طرز تولید ان با سابقه درخشانی که داشته کسب نموده است . ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن، در اداﻣﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﻨﻤﺎ ﻫﺎ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدن ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردی ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺟﻠﻮهای ازﺟﻠﻮهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ﺗﺮﮐﯿﺐ آﺑﻨﻤﺎ ﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮد را ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارﯾﻢ.

اجرای آبنما حبابی لاین رستوران تهران بین
اجرای آبنما حبابی لاین در ورودی CIP و VIP رستوران تهران بین

اصول طراحی آبنما

اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﺼﺐ آﺑﻨﻤﺎﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

۱- زﯾﺮ درﺧﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ریختن شاخو برگ و حشرات باعث میشود بعد از مدتی ابنما زیبایی خود را از دست دهد.

۲- -ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎدﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎدﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در اﻟﮕﻮی رﯾﺰش آب آﺑﻨﻤﺎ ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺒﺎت رﯾﺰش آب ﺑﻪ  ﺑﯿﺮون از ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﺣﻮض اﺻﻠﯽ آﺑﻨﻤﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد.

۳- عمق ذخیره آب: به منظور کاهش مصرف آب باید عمق آب تاحد امکان در سطح قابل قبولی ثابت باقی بماند.اتفاده از پمپ های با کیفیت نیز در ان موثر میباشد .

۴-  -ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی آﻫﻨﯽ:  ﮔﻮدالﻫﺎ و ﺣﻔﺮهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات آﺑﻨﻤﺎ در ﮐﻒ ﺣﻮض ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﻫﻨﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﻮﻧﺪ.

۵- ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺳﺮرﯾﺰ آﺑﻨﻤﺎ: ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺨﻠﯿﻪ آﺳﺎن آب ، المانی که تخلیه اب را اسان نمایید در ابنما وجود داشته باشد.

۶- ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺗﺎزه: آﺑﻨﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ دارای ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺗﺎزه ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﻌﺎدل ﮐﻨﻨﺪه اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ داﺋﻢ ﺳﻄﺢ آب و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﮏ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﭘﻤﭗ در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن آب در آﺑﻨﻤﺎ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

۷- اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﺑﻞﻫﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺮق: کابل های برق باید به دور از اب باشد و محافظت از ان بسیار امر جدی میباشد.

۸- اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺤﯿﺢ ﭘﻤﭗ:انتخاب پمپ را به سازنده ابنما بسپارید . تا بهترین نوع و مناسب ترین ان را به شما پیشنهاد دهد.

۹- اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺤﯿﺢ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ: ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﭘﻤﭗﻫﺎ و ﻣﺪارﻫﺎی روﺷﻨﺎﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر در ﻣﺤﯿﻂ آﺑﻨﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

استفاده از گیاه آپارتمانی در کنار آبنما
کاربرد آبنما سنگی در کنار گیاه آپارتمانی

ابنما

آب به عنوان يکي از اساسي ترين عناصر در شکل گيري فضاهاي شهري تاثير به سزايي دارد. شناخت ويژگي هاي آب به تشخيص معيارهاي مناسب براي ارتقا کيفيت آبنماها منجر مي گردد. ويژگي هاي ذهني و بصري آب بصورت همزمان در طراحي اثرگذارند.

جلوه هاي متفاوتي از آب در پارک ها ارائه شده که هر کدام بر اساس بخشي از ويژگي هاي آن شکل گرفته است. براي ارتقا کيفيت نمايش اين جلوه ها به اصول تاثيرگذار در به وجود آمدن ويژگي ها مانند فرم، رنگ و بافت ظرف در برگيرنده آب توجه بايد کرد.
آبنما سازه ای است که در محیط درونی یا بیرونی ساختمان،پارک،مکان های تفریحی و … اجرا می شود و در آن برای آب نوعی حرکت پیش بینی می شود تا صدای ناشی از آب و حرکت زیبای آن حال و هوای فضا و محیط را تغییر دهد.و فضایی آرام بخش و طبیعی ایجاد کند. آبنماها معمولا دارای سیکل بسته آب هستند و مصرف آب در آنها فقط در حد تبخیر شدن است. آبنما ها نسبت به ابعاد فضا , محیط و سلیقه افراد با اشکال و مواد مختلف ساخته ، طراحی و نصب می شود.
انواع آبنماها

آبنمای موزیکال

یکی از زیباترین و رویایی ترین آبنماهایی است که امروزه مطرح شده است و به راستی با عظمت و هماهنگی خود هر بیننده ای را مسحور میکند.در آبنمای موزیکال آنچه مهم است حرکات موزون آب با صوتی است که پخش می شود و این صوت هر صدایی می تواند باشد مانند صدای اذان و قرآن،موسیقی آرام یا هر گونه موسیقی کوبنده و تند و یا افکت های صداهای مختلف.در گذشته برای این نوع آبنماها هر موسیقی به صورت جداگانه برنامه نویسی می شد تا حرکات آب با موسیقی مطابقت داشته باشد اما در تکنولوژی جدید برنامه نویسی ها دقیق تر و کلی تر شده است به طوری که حرکت آب با هر موسیقی خود را به درستی تطبیق می دهد و نیازی به برنامه نویسی جداگانه برای هر نوع موسیقی خاص نیست.

آبنمای دیواری

آبنما های دیواری می تواند در سایز های کوچکتری برروی دیوار اجاره شود که نیاز به خلاقیت دارد. آبنما ها می توانند قابلیت نور پردازی داشته باشند.آبنماهای دیواری برای فضاهایی مثل استخر، روف گاردن، لابی هتل و رستوران، ویلاها مناسب  هستند، سرعت اجرای کارها دارای اهمیت می باشد استخرها بهترين مكان استفاده از آبنمای دیواری مي باشند. استخرها علاوه بر آب بندي هاي لازم و نيز فضاي لازم براي تاسيسات داراي سيستم تصفيه مناسب نيز مي باشد. با ابتکارات و خلاقیت می توان با آبنما مربوط به استخر فضای دل انگیز به وجود آورد.

آبنمای مدرن

آبنمای مدرن با ایجاد صدای دلنشین آب به همراه ترکیبی متناسب با نور ، بهره گیری از دکوراسیونی مدرن در گوشه ای از محل کار و یا زندگی شما را مسیر می سازد.در طراحی این قبیل آبنماها هیچگونه آبریزش به بیرون مخزن را مشاهده نخواهید کرد.و همچنین مخزن آبنماها صد در صد آب بند بوده و هیچگونه امکان نشت آب وجود ندارد.

آبنمای آب و آتش

آب و آتش دو عنصر متضاد در این نوع نازل‌ها با یکدیگر تلفیق می‌شوند تا زیبایی را به اوج برسانند. آب از فواره به بیرون پرتاب شده و ناگهان آب که منجر به خاموشی آتش می‌شود خود آتش می‌گیرد و در طول مسیر می‌سوزد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

×

ارتاب شاپ

برای مشاوره در پروژه هایی ابنما و تجهیز استخر ،با متخصصین ارتاب شاپ در ارتباط باشید.

02188397041

× مشاوره خرید و انجام پروژه